วัตถุประสงค์

ซีเคซี มีระเบียบปฏิบัติ ในการคัดเลือกและการประเมินความสามารถของคู่ค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดในการได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ การส่งมอบตรงเวลา ราคาเป็นธรรม มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ตามหลักจริยธรรมและโปร่งใส
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ขาย
1.
ผู้ขายเข้ามา download แบบฟอร์มใบสมัครผู้ขาย และ แบบฟอร์มใบสมัครผู้รับจ้างช่วง ได้จาก www.ckc.co.th
2.
ผู้ขาย กรอกข้อมูลที่จำเป็น และ แนบไฟล์ใบสมัคร พร้อม เอกสารตามหลักเกณฑ์ของการยื่นขึ้นทะเบียนคู่ค้า ให้ครบถ้วน
3.
เจ้าหน้าที่จัดซื้อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารที่ได้รับทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบการเป็นผู้ขายที่ไม่เข้าข่ายขัดผลประโยชน์
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท ส่งให้คณะทำงานคัดเลือกผู้ขายเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขายพิจารณา และส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
4.
หลังจากใบสมัครได้รับการอนุมัติแล้ว สำนักจัดซื้อกลุ่มจะบันทึกชื่อผู้ขายรายนั้นในทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List - AVL)
และสามารถทำการซื้อขายกับผู้ขายรายดังกล่าวให้กับทุกหน่วยงานในบริษัทได้
5.
ผู้ขายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ได้รับสิทธิ์การเข้าจัดการข้อมูล และ ติดตามอ่านข่าวสารของงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบบแจ้งกลับทาง Email ที่ท่านได้แจ้งไว้

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ขาย

ผู้ขายทุกรายต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ครบถ้วน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร แบบขึ้นทะเบียนผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (Vendor List Form) และลงนามโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบุคคลธรรมดาในประเทศ)

บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.09 หรือ ภพ.01 (กรณีรอ ภพ.20 จากกรมสรรพากร)
  หากเป็นผู้ขายที่อยู่ในเกณฑ์ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ อายุไม่เกิน 4 เดือน
  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
- สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.09 หรือ ภพ.01 (กรณีรอ ภพ.20 จากกรมสรรพากร)
  พร้อม รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
* เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
* ประเภทธุรกิจ :
* ชื่อผู้ค้า :
* หมายเลขโทรศัพท์ :
ที่อยู่ (สำนักงาน) :
เว็บไซต์ :
หมายเลขโทรสาร :
* ชื่อติดต่อ :
* อีเมล :
ตำแหน่ง :
* มือถือ :