ระเบียบการรับวางบิล บริษัท ฉัตรการช่างแหลมฉบังจำกัด

การรับวางบิล

กำหนดรับวางบิล ทุกวันที่ 5-10 ของทุกเดือน เวลา 9:00 - 17:00 น. (งดรับช่วงพักเที่ยง)

 • กรณี วันที่วางบิลตรงกับวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์- วันหยุดนักขตฤกษ์) ให้เลื่อนออกเป็นวันทำการถัดไป
 • กรณี มารับเช็คไม่ทัน กำหนดให้มารับในเดือนถัดไป

เอกสารที่ใช้ในการวางบิล

กรณีการขายสินค้า

 • ใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล
 • สำเนาใบกำกับภาษี / ใบส่งของ ( ต้องมีลายเซ็นผู้รับสินค้า )
 • สำเนาใบสั่งซื้อ (PO)

กรณีการให้บริการ / การขนส่ง / การเช่า

 • ใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล ( ลงนามทั้ง 2 ฝ่าย โดย Project Manager เท่านั้น )
  หมายเหตุ : เอกสารที่นำมาวางบิล กำหนดให้มี 2 ชุด
 • หนังสือส่งมอบงาน , ใบงาน ( ลงนามทั้ง 2 ฝ่าย โดย Project Manager เท่านั้น )
 • สำเนาใบสั่งจ้าง (PO)
 • รายงานรายละเอียดงาน , Time sheet ลงนามทั้ง 2 ฝ่าย

กรณีบุคคลธรรมดา

 • ยื่นสำเนาบัตรประชาชน
  หมายเหตุ : เอกสารที่นำมาวางบิล กำหนดให้เตรียมมา 2 ชุด หากต้องการนำกลับ ให้ทำเพิ่มอีก 1 ชุด

ติตต่อสอบถามการรับเช็ค

แผนกบัญชีและการเงิน คุณจารุวรรณ ธูปบูชา 038-490777-9 ต่อ 114

หลักฐานในการรับเช็ค

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาใบวางบิล